Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Referat af Generalforsamling

SilkeborgModFjernvarmeTvang

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 23. MARTS 2015

Velkomst v/formand Morten Spaabæk Dippel.

Valg af dirigent: Christian Nissen blev valgt v/akklamation og fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via opslag og hjemmeside.

Formandens beretning:

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014.

Vi har stadig kontakt til HMN, som vi forsøger at få til at hjælpe os med at få biogascertifikater anerkendt som fritagelse fra fjernvarmetvang.

Vi har fået godkendt foretræde for Folketingets Energiudvalg og afventer en dato herfor.

Vi har mange kontakter – fra flere partier – i det nye byråd, som vi forsøger at få til at tage ophævelse af fjernvarmetvangen op igen.

Vores advokat har sagt, at der skal være min. kr. 200.000,- i kassen, før en retssag kan startes.

Vi kan igen konstatere, at fjernvarmetvangen burde kunne ophæves ved dels en tilbagebetalingstid på 20 år og dels ved min. 55% tilslutning.

Omend vores aktiviteter kører på et lidt lavere blus end tidligere, efterhånden som fjernvarmen etapevis rulles ud, så går vi af og til stadig på talerstolen i byrådssalen, skriver læserbreve, kontakter diverse instanser, skriver nyhedsbreve, lægger links m.m. på vores hjemmeside osv.

Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasserer Knud Ahrnell Albrechtsen: I regnskabet for 2014 har der været indtægter på kr. 7.000,- og udgifter for kr. 10,-, så med overskuddet fra 2013 på kr. 5.400,- var egenkapitalen pr. 31/12/14 kr. 12.390,-. Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

Fastlæggelse af kontingent: Det blev foreslået, at kontingentet pr. 1. april 2016 nedsættes til kr. 50,-/husstand – forslaget blev vedtaget ved akklamation.

Valg til bestyrelsen: På valg var kasserer Knud Ahrnell Albrechtsen og bestyrelsesmedlemmer Jette Krarup og Christian Nissen – alle ville gerne modtage genvalg og blev valgt ved akklamation.

Valg af revisorer: På valg var Allan Lindhardt Olsen og Fritz Lerche – begge ville gerne modtage genvalg og blev valgt ved akklamation.

Der var ingen indkomne forslag.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling  comments