Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Referat af Generalforsamling D. 20 Marts 2013

SilkeborgModFjernvarmeTvang

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 20. MARTS 2013

 

Velkomst v/formand Morten Spaabæk Dippel, der bl.a. takkede for det store fremmøde.

Valg af dirigent: Christian Nissen blev valgt v/akklamation og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning:

SMFT har nu ca. 150 medlemmer og knapt kr. 50.000,- som indestående.

SilkeborgModFjernvarmeTvang (herefter SMFT) har mødt op på over 80% af alle byrådsmøder for at få vores byråd i dialog.

SMFT har sendt en mødeinvitation til Nærdemokratiudvalget.

SMFT har deltaget i borgermøder i hhv. Sejs/Svejbæk og Virklund.

SMFT har været til møder med Silkeborg Forsyning og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Fjernvarme er ikke miljøforbedrende og CO2-neutralt, idet CO2-emissionen vil stige med knapt 180.000 tons over 20 år for de 950 husstande i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro – det svarer til en tredobling. For Sejs/-Svejbæk vil CO2-emissionen stige med over 300.000 tons, i Virklund vil det være endnu højere.

SMFT har indgivet klage til Naturstyrelsen over, at Forsyningen og Kommunen vil opstille en fjernvarmestation, der skal lave fjernvarme på naturgas. Klagepunkterne er:

  1. Ifølge lokalplanen må der ikke være industri i området.
  2. Alle huse skal være tilsluttet naturgasnettet.
  3. SMFT er af den opfattelse, at der skal laves en forudgående WM-undersøgelse.

SMFT har bedt Konkurrencestyrelsen se nærmere på markedsføringsmaterialet fra Forsyningen, da vi mener, at de skjulte omkostninger, der følger installationen af fjernvarme, ikke er ordentligt belyst eller fyldestgørende.

Energiklagenævnet har indtil videre ophævet og hjemsendt 34 ud af 100 klagesager, dvs. at Kommunen skal genbehandle sagerne.

SMFT har bedt Ombudsmanden se nærmere på, om loven om tilslutningspligt er blevet brugt som tilsigtet.

SMFT har mange kontakter i Folketinget.

Fjernvarmen vil blive dyrere og dyrere i takt med, at mere og mere elektricitet produceres ved sol- og vindenergi isf. på kraftvarmeværker. Silkeborg Forsyning betaler faktisk for at komme af med strømmen.

Det vil koste en husstand gennemsnitligt kr. 70.000,- at få installeret fjernvarme, det vil sige, at den samlede værdinedskrivning af husene i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro vil være 66,5 mio. kr. (950 husstande ´ kr. 70.000,-).

SMFT er klar til at anlægge en retssag mod Silkeborg Kommune. En retssag kan dog først startes, når der ikke er verserende klagesager.

Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasserer Knud Ahrnell Albrechtsen: I regnskabet for 2012 har der været indtægter på kr. 26.000,- og ingen udgifter. Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

Valg til bestyrelsen: På valg var formand Morten Spaabæk Dippel og bestyrelsesmedlem Jette Krarup – begge ville modtage genvalg og blev valgt ved akklamation.

Eventuelt: Meget snak og mange spørgsmål:

                     – Opførelsen af et affaldsforbrændingsanlæg i Kjellerup er aflyst.

                     – Hele fjernvarmeprojektet, undtaget Funder, Funder Kirkeby og Lysbro er sat på standby.

                     – Tinglysning sker ved tilkobling eller automatisk efter de 9 år.

                     – Andelsforeninger skal lave fælles klage til Energiklagenævnet. De skal ligeledes selv betale gra-

                        vearbejdet ved privat vej.

                     – Naturgasrør på egen matrikel skal graves op ved tilslutning til fjernvarme.

                     – Naturgasrør holder dobbelt så længe som fjernvarmerør.

                     – Silkeborg Kommune er en af de eneste kommuner i Danmark, der ikke stiller miljøkrav ved f.eks.

                        anskaffelse af maskiner, grej m.v.

                     – De store medier mener, at vores sag er for lokal.

                     – Silkeborg Kommune er den eneste, der ikke har trukket fjernvarmetvangen tilbage.

                     – Opfordring til at stemme personligt til kommunalvalget i november 2013.

  • Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen, har udtalt, at man ikke interesserer sig for den en-

                        kelte borgers økonomi.

                     – 13.000 m³ vand forsvinder årlige ifm. fjernvarme.

                     – Biogas kan transporteres gennem det eksisterende naturgasnet.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling D. 20 Marts 2013  comments